Viajes solidarios Abay Etiopía

1.572 comments

010 

Yeroo hunddefama gabaa kamisaa

Xiyyefanno guddan dhaan kan ittii kennamu qabu irraa caalaatti waa’ee gabaa kamisaati. jechuun bakka piroojektiin misooma Abay itti jalqabee jirufi  daabalaatan immoo wal qabsifnne akka kitabaati Afaan Ingilifaafi Afaan oroomifaan kan qophaa’u ta’ee kunnis mana baruumsaa bachootif,hojjetoota abayfi akkasumaas qulquullesitoota fi k-k-f fa’ifidha.

1.020 comments

010

Nace “El mercado del jueves”

Con la intención de “acercarnos” un poco más a Gaba Kemisa, lugar donde se desarrollan los principales proyectos de Abay, ponemos en marcha este blog, que además irá enlazado a un boletín que redactaremos en inglés y oromiña para hacerlo extensivo a personal Abay, maestros del colegio de Bacho, sanitarios etc.

Translate »